Författarens inlägg

 

Projektplan för idrottsaktiviteter på fritids har beviljats av Habo kommun!

Under hösten inledde vi ett pilotprojekt där rastaktiviteter genomfördes på ett antal skolor i Habo. Tanken var att samla på oss erfarenheter för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart koncept för att förbättra relationen mellan skolor och idrottsföreningar. Efter att rastaktiviteterna utvärderats (utvärderingen släpptes nyligen och finns tillgänglig här) beslutades att idrottsaktiviteterna skulle bedrivas på fritids istället och att stöd behövdes för att möjliggöra detta projekt. Projektidén kommunicerades först ut till RF SISU Småland som kunde bistå med stöd till en projektledare som Habo Wolley ansvarar för att rekrytera. En projektplan formulerades sedan och skickades in till Habos kommunstyrelse där de stod som finansiärer av projektet. Nu har alltså projektplanen beviljats och projektet planeras att startas upp till höstterminen (beroende på ett antal faktorer, inte minst den rådande situationen) och fortlöpa i 3 år till en början. Detta skriver kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att teckna avtal med Habo Wolley samt de övriga deltagande föreningarna angående idrottsaktiviteter på fritids. […] Målet är att skapa ett långsiktigt och hållbart samarbete mellan Habo kommun, idrottsföreningar och skolor i form av idrottsaktiviteter och att detta i sin tur ska leda till ökat idrottsdeltagande och förbättrad hälsa bland barn, effektivare rekrytering bland idrottsföreningar samt förbättrad fritidsverksamhet.

I korthet innebär projektet att idrottsföreningar som är intresserade av att delta får anmäla sitt intresse för att bedriva idrottsaktiviteter på samtliga skolor i Habo. Ett schema läggs sedan upp utefter hur många idrottsföreningar som deltar och representanter från samtliga idrottsföreningar gör skolbesök enligt rullande scheman under läsåret. Vi är extremt nöjda med att projektet har beviljats och ser fram emot uppstarten!

Utvärdering av Bogserlinans insatser

Nu är utvärderingen av Bogserlinans insatser hittills färdig. Med hjälp av intervjuer, statistik och reflektioner från Bogserlinans anställda har ett flertal av de insatser som gjorts sedan projektets början utvärderats. Med hjälp av tabeller och figurer har relevant information sammanställts för att det ska vara så enkelt som möjligt att ta del av. I och med att projektet inte är slut än kommer utvärderingen att justeras så småningom när det finns ännu fler insatser att utvärdera.

Vi vill passa på att tacka alla som ställt upp på intervjuer för att göra denna utvärdering möjlig. Målet med utvärderingen var att få en helhetsbild över både vad som har fungerat men även hur verksamheten kan förbättras i framtiden – detta för att öka kunskapen om hur man ska bedriva integrationsinsatser inom idrottsföreningar så effektivt som möjligt. Trevlig läsning!

Utvärdering av Bogserlinan (Länk till PDF-fil)

Idrottsaktiviteter på fritids är igång!

Under höstterminen förra året startade Bogserlinan upp en satsning som innefattade rastaktiviteter på ett antal skolor i Habo (läs mer om satsningen här). Efter att ha utvärderat insatsen (vilket man kommer kunna läsa mer om inom kort) framkom det att det både är hållbarare och smidigare att istället bedriva idrottsaktiviteter på fritids om man ska kunna involvera fler idrottsföreningar i kommunen i satsningen. Vi har sedan dess försökt arbeta fram ett koncept som ska kunna fungera även efter projektets slut och nu är vi igång med ett pilotprojekt för att undersöka genomförbarheten för en sådan insats på samtliga skolor i Habo. Hittills har vi bedrivit idrottsaktiviteter på fritids vid två tillfällen och vi kommer fortsätta med detta under våren. Målet är därefter att vi kommer kunna inleda denna satsning med hjälp av ett antal externa aktörer till höstterminens start.

Utvärderingarna är i full gång!

Till årsskiftet inledde vi ett utvärderingsarbete som innefattar analyser av projektets verksamhet i form av statistik och intervjuer. Individer som varit en del av vår verksamhet, både som engagerade inom olika områden och deltagare, har intervjuats för att skapa en bild av hur vår verksamhet har lyckats och hur den kan förbättras. Eftersom Bogserlinans roll varit och är att förändra hur idrottsföreningar bedrivs i grunden är det väldigt många områden som måste utvärderas – inte bara de insatser som Bogserlinan startat upp själva och bedrivit självständigt.

De områden vi utvärderar är rastaktiviteterna, fadderverksamheten, Sportcafét, träning för integration, Nattvolleyn, Vuxenvolleyn, Volleybompa, föreningsledda idrottslektioner samt samarbetet med både Smålandsidrotten och Mötesplats Habo.

I nuläget har vi kommit en bra bit på vägen och är i fas med tidsplanen där målet är att utvärderingen ska vara klar till månadsskiftet. Det kommer resultera i ett utförligt dokument som man kan ta del av om man är intresserad av hur våra insatser tagits emot och vilka effekter de haft. Utvärderingen kommer i sin tur vara ett underlag när vi skapar vår manual för hur man effektivast bör bedriva integrationsarbete inom idrottsföreningar.

Halvtidsrapport

Över hälften av projekttiden har nu löpt ut. Väldigt mycket har hänt under denna period och minst lika mycket kommer att uträttas under den resterande projekttiden. Men först stannar vi upp för att sammanfatta vad vi har gjort hittills, vad vi gör i nuläget och vad som ska göras framöver.

Vad har vi gjort hittills?

Ja, listan kan göras lång. Bogserlinan har synts och hörts en hel del i kommunen och är i nuläget ett välkänt projekt med ett stort lokalt kontaktnät. Vi har arbetat både med utbildning i form av ledarutbildningar och domarutbildningar samt svenskundervisning med Mötesplats Habo. Vi har även haft goda utbyten med skolor då otaliga besök gjorts för att locka in individer till föreningslivet. Dessutom har vi hjälpt till att anordna samt funktionerat på de väldigt uppskattade nattvolleyturneringarna som skolklasser runtom i kommunen bjuds in till årligen. Ovanpå det har vi lanserat HW-fonden som verkar för att underlätta finansiering av individers idrottande vilket är väldigt viktigt för allas rätt att kunna delta. Sportcafét är ett annat koncept som vi lanserade tidigt i projektet. För de ovetande är Sportcafét öppet innan varje elitseriematch. Där kan man ta en fika och konversera med andra supportrar medan man laddar för dagens drabbning. Våra insatser har lett till flera positiva utfall där många individer från målgruppen hittat ut till idrottsföreningar i kommunen. I vår klubb har vi sedan en tid tillbaka haft en träningsgrupp för ensamkommande, ledd av Humojen och Abudy, som även deltar som lag i VSS. Vi har även fått hjälp av dessa personer för att få vår stream att fungera under våra elitseriematcher. Slutligen har Besmellah hjälpt till som tränare på beachskolan vilket varit väldigt uppskattat.

Vad gör vi i nuläget?

En del av det arbete som sker nu är fortsättningar på tidigare satsningar och en del är nya åtaganden. Vi håller fortfarande i ledar- och domarutbildningar (en domarutbildning hålls för övrigt mellan 2–3 november), HW-fonden och Sportcafét är fortfarande igång och vi har bibehållit det goda samarbetet med skolorna i kommunen. En stor förändring är att vi i nuläget lägger mycket tid på de rastaktiviteter som dragits igång härom veckorna vilket kräver energi både för planering och implementering. Hittills har volleyboll och tennis hunnit representeras ute i skolorna vilket redan gett resultat i form av ett tiotal nya spelare i olika åldrar. Vi är väldigt nöjda över att det redan lett till ett uppskjut för våra rekryteringsinsatser som förhoppningsvis kommer vara till stor nytta för de individer vi snappar upp men även för Habos idrottsföreningar.

Vad ska göras framöver?

Målet med projektet, förutom det vi lyckas uträtta under själva projekttiden, är att det ska generera vissa utfall med långsiktiga effekter. Vårt mål är att skapa en struktur för hur optimalt uppsökande, mottagande och engagerande av särskilt utsatta individer ska bedrivas inom föreningar. Vi vill skapa en ”manual” för hur integrationsarbete ska ske som är enkel och tydlig. Det behöver inte vara krångligt om man väljer rätt sorts åtgärder och ökar sin medvetenhet. Förhoppningen är att våra insatser ska leda till en positiv utveckling som sträcker sig betydligt längre än den egna föreningens gränser!

Rastaktiviteterna är igång!

Sedan en tid tillbaka har vi nu hållit i rastaktiviteter på Hagen- och Bränningeskolan. Till en början ville vi lära känna alla elever och lärare samtidigt som vi bekantade oss med skolmiljön. Därefter drog vi igång med aktiviteterna. Det återstår att se hur länge vädret tillåter oss att vara utomhus men vi fortsätter så länge som möjligt!

Bogserlinan startar upp skolsatsning för ökat idrottsdeltagande

Till det nya läsåret kommer Bogserlinan att dra igång en satsning i samverkan med skolor i årskurs F-6 runtom i Habo. Satsningen kommer att gå ut på att rekrytera nyanlända eller utsatta individer genom rastaktiviteter och besök på idrottslektioner. I samarbete med rektorer, idrottslärare och fritidspedagoger hoppas vi kunna komma åt nya individer i vår målgrupp som kan gynnas av att ta steget in i föreningslivet. Vi kommer att bjuda in flera olika idrottsföreningar till dessa tillfällen för att ge eleverna möjligheten att testa på många olika idrotter och ha ett antal alternativ att välja på. Vår förhoppning är att detta kommer leda till att chanserna ökar för att det är någon idrott som passar och som man därför väljer att fortsätta med. Förutom planering och uppföljning av satsningen är Bogserlinans roll även att ansvara för att länken mellan föreningar och skolor fungerar samt att vara med under dagarna då aktiviteterna sker för att knyta kontakter och få med eleverna i aktiviteterna.

Till en början kommer vi att implementera satsningen på Hagenskolan och Bränningeskolan i Habo. Vi siktar på att komma ut till skolorna inom en snar framtid och träffa alla elever!