Värderingar

Lika rättigheter och möjligheter

Vår verksamhet bygger på alla människors lika värde och lika rättigheter oavsett kön, religion, kultur, etnisk bakgrund, sexuell läggning, etc. Då vi jobbar med barn och ungdomar är barnkonventionen en grundpelare i vår verksamhet. För oss är det viktigt att alla har samma möjlighet att utöva sin idrott.

 

Inkludering

Vi strävar efter att bedriva en inkluderande verksamhet dit alla är välkomna. Föreningsverksamhet ska präglas av gemenskap där alla blir accepterade och respekterade. Alla ska ha möjlighet att få sin röst hörd.

 

Tillgänglighet

Ekonomi ska aldrig vara ett hinder för barn att vara delaktiga i en föreningsverksamhet och ingen ska uteslutas om de inte har möjlighet att betala exempelvis avgiftsbelagda aktiviteter eller utrustning. Vi jobbar för att sänka trösklarna in i föreningsverksamhet med målet är att den ska vara tillgänglig för alla.

 

Bogserlinan bedrevs av Habo Wolley och i våra stadgar står följande:

”Mål och inriktning

Idrott ska inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott ska utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar.

Idrott ska organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott ska verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.”