Våra samarbetspartners

Allmänna Arvsfonden

Allmänna Arvsfonden är en statlig fond, som förvaltas av Kammarkollegiet, dit medel tillfaller de dödsbon som inte har någon arvinge. Föreningar och andra ideella organisationer kan söka stöd ur fonden för att driva olika projekt. Projekten ska vara av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Tack vare medel från Allmänna Arvsfonden har vi haft möjlighet att bedriva Bogserlinan mellan 2017 och 2020.

 

Mötesplats Habo Global

Mötesplats Habo Global är ett integrationsprojekt som drivs av Habo Kommun. Projektet finansierades tidigare av Länsstyrelsen, men är nu implementerat i kommunens integrationsarbete. Mötesplats Habo Global har skapat ett nätverk där olika aktörer i Habo såsom kommun, kyrkor, idrottsföreningar samt studieförbund tillsammans kan knyta kontakter och tillsammans arbeta för att främja integreringen i kommunen.

Varje torsdag mellan 18.00-20.00 finns det möjlighet att besöka deras språkcafé som har blivit en naturlig mötesplats där nyanlända familjer får möta etablerade svenskar för att fika, umgås och träna svenska. De är även engagerade i svenskundervisning, övningskörningsprojekt, odlingscirkel och diverse utbildningar. På Mötesplats Habo Global finns både svensk- och arabisktalande personal som hjälper till efter behov.

För oss har deras verksamhet varit en mötesplats där vi har fått möta människor från målgruppen. Vi har funnits representerade både på deras språkcafé och deras svenskundervisning. Samarbetet med Mötesplats Habo Global har framförallt varit viktig för att få målgruppen att komma i kontakt med vår verksamhet. Genom detta samarbete har vi fått möta väldigt mycket människor där många antingen har kommit in i vår barn- och ungdomsverksamhet, engagerat sig ideellt i vår verksamhet eller besökt vårt sportcafé.

Detta har varit ett av våra största samarbeten och vi kommer fortsätta att arbeta tillsammans i olika former av samarbeten. Vi sitter i Mötesplats Habo Globals samverkansgrupp där dialoger förs om vad som behövs i kommunen och hur dess aktörer kan hjälpa varandra.

 

RF SISU Småland

RF SISU Småland (tidigare Smålandsidrotten) är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation. De arbetar för att stärka idrotten i samhället genom utbildning, rådgivning, samordning och finansiellt stöd i form av exempelvis LOK-stöd, anläggningsstöd eller projektstöd. RF SISU Småland har stöttat projektet genom att finnas till som bollplank under projekttiden. De har även hjälpt till i form av projekledarstöd för de idrottsaktiviteter på fritids som startats upp av Bogserlinan i samverkan med Habo Kommun och som kommer att leva vidare framöver. RF SISU Småland bistod även med stöd gällande spridningen av projektet och dess erfarenheter.

Är du i behov av stöd från ditt lokala idrottsförbund? Sök på ert idrottsförbund här och kontakta sedan er lokala idrottskonsulent.

 

Region Jönköpings län

Samarbetet med Region Jönköpings län har bestått av att de har bidragit med sitt stöd under projekttiden och kommer att hjälpa till att sprida manualen efter projektets slut. Det finns ett antal stöd som går att söka via RJL om man vill arbeta med integration i sin förening.

Läs mer om dessa stöd (samt flera andra sorters finansiella stöd) här.

 

Skolorna i Habo Kommun

Skolan är det bästa forumet för att nå alla kommunens barn och därför förstod vi tidigt att det var viktigt att etablera ett samarbete med skolorna i kommunen. Vi har sedan projektets start funnits ute på alla skolor i kommunen och lett idrottslektioner, rastaktiviteter, fritidsaktiviteter samt individuella samtal med barn från målgruppen.

Förutom att nå målgruppen har detta samarbete gett väldigt positiv effekt genom att sprida bra reklam för Bogserlinan och Habo Wolley då dessa skolbesök har varit mycket uppskattade av rektorer, lärare, elever och föräldrar.

Vi kommer fortsätta jobba nära kommunens skolor eftersom vi ser den uppsökande verksamheten som essentiell. Vi vill finnas tillgängliga för alla barn i kommunen och därför är det viktigt att fortsätta jobba med detta samarbetet.

Habo Kommun har sett att våra rast- och fritidsaktiviteter har gett väldigt positiv effekt har vi tillsammans tagit fram en treårig projektplan där idrottsföreningar ges möjlighet att besöka skolorna för att hålla i idrottsaktiviteter på deras fritidsverksamheter. Projektet sträcker sig från HT 2020 till VT 2023 och Habo Kommun har gått in med ekonomiska medel för att göra detta möjligt.

Läs mer om detta projekt här.

 

Idrottsföreningar – Samsyn Småland

Samsyn Småland är namnet på den samverkan som sker mellan idrottsföreningar i Småland. Liknande samarbeten existerar även i flera andra regioner. Målet är att skapa ett nätverk mellan omkringliggande idrottsföreningar för att göra det så enkelt som möjligt för individer att kombinera idrotter. Detta görs exempelvis genom att försöka planera in träningar, tävlingar och läger på så sätt att det inte krockar med andra föreningars verksamhet så att man som idrottsaktiv inte ska behöva välja idrott i ett tidigt skede. Samarbetet handlar även om att man som förening kommunicerar ut till tränare att man inte får avkräva spelare att medverka på samtliga träningar för att få delta på matcher eller turneringar, utan att det är helhetsbilden av individens idrottsdeltagande som är huvudprioriteten. Förutom att satsningen i sig är i linje med Bogserlinans värderingar, gällande att idrott ska vara tillgänglig för alla, har Bogserlinan deltagit på samsynsmöten för att knyta kontakter med de kringliggande föreningarna. Där har det funnits möjlighet att kommunicera ut våra nuvarande och kommande insatser som kan vara av värde att uppmärksamma för föreningarna. 

Intresserad av att ingå i ett liknande samarbete i din kommun? Troligtvis finns redan ett Samsynssamarbete. Kontakta er lokala idrottskonsulent för mer information.

 

Ullmax

I Ullmaxfonden finns möjlighet för ideella föreningar och icke vinstdrivande aktörer att söka bidrag till inkluderande aktiviteter och projekt som på ett eller annat sätt bidrar till fondens syfte – “att skapa en meningsfull fritid för alla”. Tanken med Ullmaxfonden är att ge barn och ungdomar som av olika skäl står utanför föreningslivets gemenskap en chans att också få vara med.

För våra nuvarande och blivande medlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd för att kunna delta i vår verksamhet startade vi HW-fonden. För att vi skulle ha möjlighet att starta denna fond bidrog Ullmaxfonden med ett startkapital. Vi är väldigt glada över att de har valt att hjälpa oss så att vi kan erbjuda detta stöd till våra medlemmar.

 

Lions Club Habo

Lions är en internationell sammanslutning av klubbar som bildades i Chicago och finns idag i hela världen. Genom aktiva insatser bistår de människor som är i behov av stöd och de medel som Lions samlar in går oavkortat till att hjälpa.

Lions Club Habo har även bidragit med ett startkapital till HW-fonden.

 

Kyrkorna i Habo

Vi har under projektets gång samarbetat med de lokala kyrkosamfunden. Detta har varit ett samarbete mellan våra verksamheter för att sprida information samt hjälpa målgruppen att komma i kontakt med olika aktiviteter. Det finns många aktörer i Habo kommun som är engagerade i integrationsfrågan. Därför är det väldigt positivt att vi kan samverka och hjälpa varandra för att skapa ett starkt nätverk där vi tillsammans kan fånga upp så många individer som möjligt.