Övriga engagemang

Innan ni gör en insats med syftet att engagera individer i er förening är det viktigt att klargöra vilka områden som är möjliga att engagera sig i. Detta beror på flera faktorer, såsom vilken idrott det handlar om och hur stor er förening är, men det finns vissa generella engagemangsområden som är relevanta för de flesta föreningar:

 

Evenemangsgrupp inför matcher 

För att skapa en bättre atmosfär kring representationslagets matcher kan man skapa en särskild evenemangsgrupp. Vilka ansvar man kan ha inom en evenemangsgrupp är varierande. Det kan vara allt ifrån att ansvara för livesändning av matcher till kioskansvar och anordning av aktiviteter under pauser. Tänk brett!

 

Styrelse/ungdomsråd

Att engagera sig i styrelsen, alternativt ett ungdomsråd (även kallat ungdomsstyrelse), är en annan möjlig väg att gå för den som vill engagera sig i sin förening. Ett ungdomsråd verkar för att ungdomarna i föreningen ska få inflytande över verksamheten. Tanken är att ungdomsrådets arbetsprocess är lik den som gäller för styrelsen, alltså att ett antal sammankomster sker under året där diskussioner förs och beslut tas som rör verksamheten. Det är då viktigt att en vuxen (gärna en styrelsemedlem) närvarar för att stötta ungdomsrådet och föra deras talan inför föreningens styrelse. Exakt vilka huvuduppgifter, åldersgrupper och arbetssätt som gäller kan variera från råd till råd utefter vad som är lämpligast. Intresserade av att starta upp ett ungdomsråd i er förening? Kontakta då er lokala idrottskonsulent i ert RF-SISU distrikt.

 

Representant för träningsgrupp

Detta engagemangsområde kan gå hand i hand med att sitta i en ungdomsstyrelse, men så måste inte vara fallet. Att utse en representant för varje träningsgrupp är viktigt för att demokratisera er verksamhet och låta spelarna få inflytande över den. En representant har generellt sett uppgiften att föra sitt lags talan gällande frågor om exempelvis träningar, matcher, turneringar eller verksamheten i helhet. Dessa frågor och funderingar ska kunna kommuniceras till både tränare för gruppen och en styrelsemedlem som kan behandla frågan på styrandenivå.

 

Turneringar och läger

Denna sortens evenemang medför ofta många ansvarsområden i form av exempelvis dömning, städning, kioskförsäljning, boendefunktionering och administration. Vilka ansvarsområden era medlemmar kan ta på sig beror på ålder och individspecifika faktorer, men ofta kan man identifiera ansvarsområden som passar de flesta.

 

Rekryteringsinsatser

En svårighet som kan uppstå när ni ska ägna er åt rekryteringsinsatser är att det blir svårt att identifiera individer med tid och energi att genomföra dessa insatser. En möjlig lösning på detta problem är att ni använder era aktiva för att bedriva dessa aktiviteter. Hur mycket ansvar ni bör lägga på dessa individer beror på – en minderårig och/eller oerfaren person bör exempelvis inte ges huvudansvaret för en rekryteringsinsats utan ges med fördel en mer stödjande roll för att underlätta genomförandet. 

 

Det viktigaste är att individen själv är motiverad till sitt engagemang. Se inte endast till de luckor som behöver fyllas utan diskutera tillsammans vart individens intresse och kunskap ligger. Gå inte in med inställningen att ”vi behöver någon som…”, utan ställ frågan ”Vad vill/kan du hjälpa till med?”. Kanske går er verksamhet att utveckla med hjälp av denna persons särskilda expertis?

En annan viktig faktor att ta i beaktande är att individer ur målgruppen ofta har en högre tröskel till engagemang vilket innebär att de kan behöva mer stöd. Det kan räcka med en intern utbildning relaterat till engagemangsområdet, eller en fadder (läs mer om fadderskap här) som är med och stöttar, åtminstone i uppstartsfasen.