Projektplan för idrottsaktiviteter på fritids har beviljats av Habo kommun!

Under hösten inledde vi ett pilotprojekt där rastaktiviteter genomfördes på ett antal skolor i Habo. Tanken var att samla på oss erfarenheter för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart koncept för att förbättra relationen mellan skolor och idrottsföreningar. Efter att rastaktiviteterna utvärderats (utvärderingen släpptes nyligen och finns tillgänglig här) beslutades att idrottsaktiviteterna skulle bedrivas på fritids istället och att stöd behövdes för att möjliggöra detta projekt. Projektidén kommunicerades först ut till RF SISU Småland som kunde bistå med stöd till en projektledare som Habo Wolley ansvarar för att rekrytera. En projektplan formulerades sedan och skickades in till Habos kommunstyrelse där de stod som finansiärer av projektet. Nu har alltså projektplanen beviljats och projektet planeras att startas upp till höstterminen (beroende på ett antal faktorer, inte minst den rådande situationen) och fortlöpa i 3 år till en början. Detta skriver kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att teckna avtal med Habo Wolley samt de övriga deltagande föreningarna angående idrottsaktiviteter på fritids. […] Målet är att skapa ett långsiktigt och hållbart samarbete mellan Habo kommun, idrottsföreningar och skolor i form av idrottsaktiviteter och att detta i sin tur ska leda till ökat idrottsdeltagande och förbättrad hälsa bland barn, effektivare rekrytering bland idrottsföreningar samt förbättrad fritidsverksamhet.

I korthet innebär projektet att idrottsföreningar som är intresserade av att delta får anmäla sitt intresse för att bedriva idrottsaktiviteter på samtliga skolor i Habo. Ett schema läggs sedan upp utefter hur många idrottsföreningar som deltar och representanter från samtliga idrottsföreningar gör skolbesök enligt rullande scheman under läsåret. Vi är extremt nöjda med att projektet har beviljats och ser fram emot uppstarten!